Hopp til hovedinnhold

Aluminium - det grønne gullet?

Digitalt undervisningopplegg om aluminiumindustrien i dag.

 • 1/1

Aluminium – det grønne gullet? er et digitalt undervisningsopplegg som skal stimulere til refleksjon omkring aluminium som «miljøversting» eller «miljøvenn». 

Ambisjonen er å bidra til å gjøre bærekraftmålene om klima og miljø håndgripelige, forståelige og aktive for skoleungdom.

Nøkkelinfo

 • Målgruppe: 10. trinn + 1. VGS
 • Varighet: ca. 60 – 90 min
 • Behov for utstyr: PC med lyd
 • Tilbudet er gratis

Om opplegget

I undervisningsopplegget møter elevene Kim, som lurer på hvor miljøvennlig aluminium er. Sammen med Kim legger elevene ut på en reise for å finne ut av hvor aluminium kommer fra, og hvordan industrien fungerer.  Underveis introduseres de for ulike miljøutfordringer knyttet til biologisk mangfold, klimagassutslipp, energibruk og resirkulering.

Til hvert tema følger det informasjon og ulike typer oppgaver. Oppgavene er laget for å øve opp evnen til å tenke kritisk og lære seg å håndtere ulike meninger. Det skal også stimulere til å se sammenhenger mellom ulike aspekter ved bærekraftig utvikling.

Klikk deg inn på vårt digitale formidlingsopplegg:

Forankring i læreplanene

Undervisningsopplegget er forankret i Fagfornyelsen og tilpasset 10. trinn, Vg1 SF og Vg1 TP. Tematikken tar utgangspunkt i kjernefagene naturfag og samfunnsfag, og det er lagt til rette for læring innenfor de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Læreplanmål

(Klikk på overskriftene for mer informasjon på udir.no)

Naturfag: Kompetansemål etter 10 trinn

 • Drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt
 • Gi eksempler på og drøfte dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold

Samfunnsfag: Kompetansemål etter 10 trinn

 • Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmer, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår
 • Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske
 • Utforske og beskrive menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd
 • Beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presenteretiltak for meir berekraftige samfunn

Naturfag: Kompetansemål etter vg1 – studieforberedende utdanningsprogram

 • Gjøre rede for hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og vurdere tiltak for helse og miljø

Naturfag: Kompetansemål etter vg1 – teknologi- og industrifag

 • Undersøke egenskapene til ulike materialer og overflatebehandlinger og vurdere bruk av disse i et bærekraftperspektiv

Samfunnsfag: Kompetansemål etter vg1 – studieforeberedende utdanningsprogram og vg1 – teknologi- og industrifag

 • Utforske og drøfte korleis næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi formar og påverkar arbeidsliv og lokalsamfunn i Noreg
 • Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debattar ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar

Kontaktpersoner

Carl Johan Carlsson

Mail: carl.johan.carlsson@vestfoldmuseene.no
Tlf.: 404 70 095

Tina Bjelland

Mail: tina.bjelland@vestfoldmuseene.no
Tlf.: 952 83 985

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1