Hopp til hovedinnhold

Forskning og kunnskapsutvikling

Vestfoldmuseene forsker og utvikler ny kunnskap i egen regi og i samarbeid med andre.

FoU i Vestfoldmuseene

Forskning 

Med forskning forstås i denne sammenheng et kreativt og systematisk arbeid for å vinne ny kunnskap, satt inn i en videre empirisk og/eller teoretisk sammenheng med påfølgende fagfellevurdert publisering i relevante tidsskrift eller akademisk forlag.

Kunnskapsutvikling 

Kunnskapsutvikling forstås på sin side som framstilling av kunnskap til utstillinger og formidling, artikler til årbøker og utstillingskataloger mv.

På samme måte som forskning, skal kunnskapsutvikling understøtte samfunnsoppdraget, bidra til kunnskapsdannelse og legge et godt faglig grunnlag for samlingsforvaltning, formidling og attraksjonsutvikling. 

Vestfoldmuseenes forskningsprofil er forankret i de enkelte avdelingenes tematikk og fagansvar, men også tverrfaglig innenfor en bred kultur-, arkiv- og kunstfaglig tradisjon. 

Vestfoldmuseenes FoU-plan

Vestfoldmuseenes FoU arbeid er forankret i Plan for forskning og kunnskapsutvikling 2020-2024. Planen er en plattform for kunnskapsarbeidet og er forankret i Strategiplan 2020-2024 hvor det presiseres at forskning og kunnskapsutvikling skal være en integrert del av virksomheten.

Følgende satsningsområder peker seg ut i fire-årsperioden 2020-2024: 

  • Kulturhistorie og kulturkunnskap med kobling til historie og arkeologi 
  • Kunst- og kunstformidling, både historisk og samtidsrelatert 
  • Praksisnær tematikk med kobling til eksperimentell arkeologi, formidling og samlingsforvaltning 
  • Tverrfaglige prosjekter hvor tematikk har nær berøring med tema som demokrati, mangfold og bærekraft 
Vestfoldmuseenes plan for forskning og kunnskapsutvikling 2020-2024

 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1